Het arbeidscontract

ArbeidscontractIn een arbeidsovereenkomst of arbeidscontract worden de afspraken tussen werknemer en werkgever vastgelegd. Er moet sprake zijn van een werknemer die in loondienst is van een werkgever. De werknemer voert het werk zelf uit; de werkgever kan de werkinhoud bepalen en opdrachten geven. Naast geld kan loon voor een deel bestaan uit loon in natura, bijvoorbeeld maaltijden of gebruik van een dienstwoning.

Tijdelijk contract of vast contract

Vaak is een arbeidscontract voor een bepaalde tijd,  bijvoorbeeld zes maanden of een jaar. Het kan ook om een project gaan die op een zeker moment zal worden afgerond, al is de precieze datum niet bekend. Tijdelijke contracten eindigen van rechtswege. Partijen kunnen niet zomaar tussentijds opzeggen als daarover niets is afgesproken. Een vast contract eindigt als de werknemer ontslag neemt of als hij wordt ontslagen.

Wat staat in het arbeidscontract?

In de arbeidsovereenkomst vindt u onder andere:

 • naam en woonplaats van partijen
 • datum van indiensttreding
 • een functieomschrijving
 • bij een tijdelijk contract de duur van het contract
 • de duur van de opzegtermijn
 • het aantal uren dat u zult werken, meestal per week
 • de hoogte van het loon, en wanneer deze wordt uitbetaald
 • vakantiedagen en de hoogte van de vakantietoeslag
 • een eventuele pensioenregeling
 • een eventuele proeftijd
 • eventueel een concurrentiebeding en/of een geheimhoudingsbeding
 • of een cao van toepassing is

De werkgever moet deze informatie binnen één maand na indiensttreding schriftelijk laten weten. Soms worden ook afspraken gemaakt over vergoeding van reiskosten, betaalde opleidingen, verlofdagen en een auto van de zaak. Vaak is sprake van een cao. Het is belangrijk deze goed door te nemen om een goed beeld te krijgen van alle arbeidsvoorwaarden.

Goed werknemer- en werkgeverschap

Natuurlijk heeft een werknemer naast rechten ook plichten. Hij moet zich gedragen als een goed werknemer, aldus de wet. Bijvoorbeeld een keer overwerken als het echt niet anders kan, of bepaald werk van een zieke collega overnemen. Er zijn uiteraard grenzen aan wat een werkgever kan verlangen. Ook de werkgever moet zich ‘goed’ gedragen. Zo moet hij zorgen voor een veilge werkplek en op tijd het loon betalen. Voor werkgevers gelden veel wettelijke regels.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail